Το αξιακό μας πλαίσιο

Ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Ο.Σ.Η.) είναι μια προσπάθεια και ένα όραμα για κοινωνική αλλαγή. Η προσπάθεια απαρτίζεται από άτομα και συλλογικότητες που ενδιαφέρονται για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνεταιρισμού που θα καλύπτει τις ανάγκες μας σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας μας (υγεία, τροφή, παιδεία, στέγαση κ.λπ.). Επιδίωξη αυτού είναι επίσης η συμβολή στον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Το παρόν κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο βασίζεται στον ατομικισμό, ο οποίος έχει φέρει τον άνθρωπο σε αδιέξοδο -κοινωνικό, πολιτικό και ψυχολογικό. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια γιατί οι αξίες και οι ανάγκες μας δεν καλύπτονται από το καπιταλιστικό μοντέλο που επικρατεί.

Η βιωσιμότητα του εγχειρήματος στηρίζεται στην ποιότητα και το βάθος των σχέσεων των μελών του. Όμως αυτό δεν αρκεί, καθώς οι πράξεις μας θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις αρχές, το όραμα και τις αξίες του εγχειρήματος. Αυτά είναι που ορίζουν τη συλλογική μας ταυτότητα και εκπέμπουν προς τα έξω όσα επιδιώκουμε.

Οι βασικές αξίες που συμφωνήσαμε να διέπουν την λειτουργία του συνεταιρισμού είναι οι παρακάτω:

Συλλογικοποίηση αναγκών: Μέσω της κοινής χρήσης των πόρων επιδιώκουμε αυτάρκεια των μελών σε διάφορους τομείς, π.χ. τροφή, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, κ.λπ. Επιδιώκουμε, σταδιακά, να καλύπτουμε όλο και περισσότερες ανάγκες μας μέσα από το δίκτυο, χρησιμοποιώντας μορφές οικονομίας και ανταλλαγής που δεν εμπλέκουν την κυρίαρχη αγορά και το χρήμα.

Αυτο-οργάνωση: Αυτοδιαχείριση, οριζοντιότητα, αντι-ιεραρχία, αυτοδιάθεση και συνεισφορά όλων στα κοινά. Δημιουργούμε ένα δίκτυο όπου όλοι μας οφείλουμε να έχουμε ενεργό ρόλο και να συνδιαχειριστούμε πόρους και αγαθά.

Συλλογική λήψη αποφάσεων: Ελαχιστοποιούμε τη λογική της αντιπροσώπευσης καθώς επίσης και της ανάθεσης σε τρίτους για τη λήψη αποφάσεων που μας αφορούν. Βασικό για εμάς είναι να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και η ενέργεια από όλα τα μέλη ώστε να συμμετέχουν στις κοινές διαδικασίες, που διασφαλίζουν την αμεσοδημοκρατική και οριζόντια λειτουργία του εγχειρήματος.

Αυτονομία: Θέλουμε να διαβουλευόμαστε και να δημιουργούμε συλλογικά τους δικούς μας θεσμούς, συμφωνίες και κανόνες.

Ανοικτότητα: Η λειτουργία μας πρέπει να είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που θα εξωτερικεύει την προσπάθεια μας στην κοινωνία και θα δέχεται ανατροφοδότηση από αυτήν. Το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί και να επεκταθεί προς κάθε κατεύθυνση, και όχι να παραμείνει μια εσωστρεφής αποκομμένη προσπάθεια. Γι’ αυτό και απευθυνόμαστε στην κοινωνία με στόχο την χειραφέτηση όλο και μεγαλύτερου μέρους της.

Αλληλεγγύη: Αντιλαμβανόμαστε τους γύρω μας ως ισότιμα και συνάμα διαφορετικά μέλη μιας κοινότητα που αναζητά τη δημιουργία αντίστοιχων σχέσεων αλληλεγγύης με όσους συνεργάζεται. Δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τις επιμέρους προσπάθειές μας και να αποκτήσουμε την απαιτούμενη ορατότητα και διάσταση.

Αντι-συστημικότητα: Αντικαπιταλισμός, πολιτική ανυπακοή, διασφάλιση κεκτημένων και κοινωνικοί αγώνες. Το υπάρχον σύστημα βασιζόμενο στην εξουσία καταχράζεται τους πόρους και το χώρο, γι’ αυτό θα χρειαστεί να παλέψουμε για να υπερασπιστούμε το αξιακό μας πλαίσιο. Στοχεύουμε στη δικτύωση με κάθε κίνημα διεκδίκησης και αντίστασης, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Απο-ανάπτυξη: Οικολογία και τοπικοποίηση. Στοχεύουμε στον επανακαθορισμό των αναγκών και στον εναρμονισμό μας με το φυσικό περιβάλλον. Οργανώνουμε την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση αγαθών/υπηρεσιών με όρους ισότιμη συνύπαρξης ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες ώστε να καλύπτονται οι τοπικές ανάγκες τους.

Αυτο-εκπαίδευση: Για να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω, οφείλουμε και οι ίδιοι να εξελισσόμαστε συνεχώς και να φροντίζουμε για τη συλλογική εκπαίδευση μας.

* Όλα τα παραπάνω είναι υπό συνεχή διαπραγμάτευση και αναθεώρηση από το σύνολο του δικτύου μας που συνεχώς εμπλουτίζεται και διευρύνεται.