Δομή και όργανα λήψης αποφάσεων

Κυρίαρχο συλλογικό όργανο αποφάσεων του Ο.Σ.Η. είναι η Ολομέλεια. Εκεί παρίστανται όλα τα μέλη του Ο.Σ., σε τακτικές συνελεύσεις που ορίζονται από τους ίδιους ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Χωρίς να θέτουμε εξ αρχής όρους για την απαρτία της συνέλευσης, βασική μας επιδίωξη είναι να συμμετέχουμε όλοι στη διαδικασία αυτή, που καθορίζει και αποφασίζει το συνολικότερο σχεδιασμό και στρατηγική του Ο.Σ. Παράλληλα, προτείνουμε να γίνεται μια προ-επεξεργασία των επιμέρους ζητημάτων από τις ομάδες εργασίας -που αναλύονται παρακάτω-, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία συζήτησης στην Ολομέλεια και να διαπραγματεύεται συνολικότερα το πλαίσιο δράσης μας.

Τα επιμέρους μέλη του Ο.Σ.Η., άτομα ή συλλογικότητες, οργανώνονται σε ομάδες εργασίας, με βάση τα ενδιαφέροντά τους και το γενικότερο προγραμματισμό του συνεταιρισμού. Οι τρεις τύποι ομάδων εργασίας είναι:

Θεματικές Ομάδες Εργασίας (Θ.Ο.Ε.) - με βάση τον τομέα που δραστηριοποιούνται όπως αυτές της αγροτικής παραγωγής, υγείας, παιδείας κ.λπ.

Λειτουργικές Ομάδες Εργασίας (Λ.Ο.Ε.) - είναι μόνιμες, διαπερνούν οριζόντια τον Ο.Σ. και συσχετίζονται με όλες τις δράσεις του, όπως αυτές των λογιστικών ή της επικοινωνίας.

Έκτακτες Ομάδες Εργασίας (Ε.Ο.Ε.) - που θα δημιουργούνται έκτακτα, για μικρό χρονικό διάστημα, όπως μια ομάδα για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης. Θα παρουσιάζουν στην ολομέλεια την πρότασή τους και αφού εγκριθεί θα λειτουργούν όπως οι υπόλοιπες ομάδες εργασίας μέχρι τη λήξη τους.

Η εκκίνηση ή τερματισμός των παραπάνω ομάδων αποφασίζεται στις ολομελειακές συνελεύσεις του Ο.Σ.

Βασικός στόχος τους είναι να πραγματώσουν τα προτάγματα του Ο.Σ. και να επεξεργαστούν/διευρύνουν το θεωρητικό λόγο του στους συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. Μέσα από τις διαδικασίες της ομάδας, τα μέλη του Ο.Σ. θα έρθουν κοντά και θα συμπράξουν, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας, κατ' αρχήν την αλλαγή της στάσης των ίδιων, και σε δεύτερο χρόνο τη διάδοση των αξιών του συνεταιρισμού στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Έχουν αυτόνομη δράση και επιλέγουν οι ίδιες τον τρόπο που θα οργανωθούν, αλλά πάντα με τρόπο διαφανή στα υπόλοιπα μέλη του Ο.Σ.,  ώστε να μπορούν όλοι να παρακολουθούν τις διαδικασίες τους και να μοιράζονται την πληροφορία και τις αποφάσεις τους. Φυσικά οφείλουν να ακολουθούν το γενικότερο αξιακό πλαίσιο του εγχειρήματος, να λειτουργούν με βάση αμεσοδημοκρατικές αρχές, ισοτιμία και όσα άλλα έχουν ήδη συμφωνηθεί. Το επίπεδο συνεργασίας κάθε ομάδας θα ορίζεται από την ίδια, αλλά αν κάποιο μέλος της ομάδας θεωρεί ότι κάποιο ζήτημα πρέπει να προωθηθεί στην ολομέλεια, θα πρέπει να μεταφέρετε η συζήτηση σε αυτή υποχρεωτικά. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν δικό τους ταμείο για τις ανάγκες της ομάδας, κάνοντας πάντα λεπτομερή καταγραφή των συναλλαγών και έχοντάς το ανά πάσα στιγμή προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του Ο.Σ.

Τέλος, οι Ο.Ε. οφείλουν να παρουσιάζουν έναν απολογισμό των πεπραγμένων τους και ένα προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος, στις ολομελειακές συνελεύσεις. Σε ενδεχόμενη επείγουσα ανάγκη για απόφαση που κρίνουν ότι άπτεται της ολομέλειας, δίνεται η δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιες οι ομάδες, πάντα με την αρχή της συναίνεσης/ομοφωνίας, αφού πρώτα ενημερωθούν όλα τα μέλη του Ο.Σ. διαδικτυακά και τους δοθεί ικανό χρονικό διάστημα για να τοποθετηθούν. Η συγκεκριμένη απόφαση θα κρίνεται ως προς την ορθότητά της και θα επικυρώνεται στην επόμενη ολομελειακή συνέλευση, αφού πρώτα τεκμηριωθεί από τη συγκεκριμένη Ο.Ε.